Rekisteri- ja
tietoturvaseloste

Oy Farmika Ab:n tietosuojamääräykset

1. YLEISTÄ

Oy Farmika Ab (jäljempänä ”Farmika”) ylläpitää henkilötietolain (10 ja 24 §) ja yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukaista asiakasrekisteriä. Viimeisin muutos 18.09.2019

2. REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterin pitäjä on:
Oy Farmika Ab
Ängsholmintie 19
08700 Lohja
Y- tunnus: 0881320-9
Puhelin: 019 343921
Sähköposti: info@farmika.fi

3. REKISTERIN NIMI

Farmikan asiakkaiden tiedot on tallennettu Farmikan asiakasrekisteriin.

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Farmika maahantuo ja markkinoi eläinrehujen lisäaineita ja maatalouden tarvikkeita
maatalousalan yrittäjille. Toiminnan edellytyksenä on asiakkaiden yhteystietojen tallentaminen,
joka edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Farmikan asiakasrekisterin tietoja käytetään
asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Farmikan asiakkaiden tiedot on tallennettu Farmikan asiakasrekisteriin. Farmikan
asiakasrekisteri sisältää asiakkaan yksilöintitiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot
asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka
asianomainen on itse antanut Farmikalle asiakassuhteen syntyessä, tilauksen yhteydessä,
www-lomakkeilla lähetettyssä viestissä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, messuilla tai asiakastapaamisissa.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Farmikan asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan Farmikan sisäiseen käyttöön eikä
tietoja myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla
tai viranomaisten vaatimusten seurauksena. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista siltä osin kuin
niin on asiakkaan kanssa erikseen sovittu.

8. TIETOJEN SUOJAUSTAPA

Farmikan asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sitä käsitellään
ehdottoman luottamuksellisena. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on asianmukaisesti
suojattu. Farmikan asiakasrekisterin tiedot on suojattu rajoittamalla niihin pääsy vain tietokantaa
ylläpitäville henkilöille ja niille työntekijöille joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Rekisteröity voi samalla tavalla pyytää myös häntä
koskevien tietojen korjausta tai päivittämistä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Pyynnöt voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@farmika.fi
tai kirjeitse osoitteeseen:
Oy Farmika Ab
Ängsholmintie 19
08700 Lohja

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

Oy Farmika Ab
Ängsholmintie 19
08700 Lohja
Puhelin: 019 343921
Sähköposti: info@farmika.fi